Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1/2: Energizer Activiteiten

Eenmanszaak RE-ENERGIZER (hierna: RE-ENERGIZER) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75834596 en is gevestigd aan Roek 14 (5508KE) te Veldhoven.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod : iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door RE-ENERGIZER.
3. Abonnement : het abonnement waarmee Opdrachtgever de Diensten per kwartaal kan herhalen.
4. Bedrijf : De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument : De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
7. Diensten : de Dienst van RE-ENERGIZER is re-energising en coaching op het gebied van lifestyle mindset, marketing en ondernemen.
8. Dienstverlener : RE-ENERGIZER biedt Diensten aan Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever : het Bedrijf dat of de Consument die RE-ENERGIZER heeft aangesteld, of waaraan RE-ENERGIZER een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst : elke Overeenkomst, Abonnement en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en RE-ENERGIZER, alsmede voorstellen van RE-ENERGIZER voor Diensten die door RE-ENERGIZER aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door RE-ENERGIZER waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van RE-ENERGIZER, elke Overeenkomst tussen RE-ENERGIZER en Opdrachtgever en op elke dienst die door RE-ENERGIZER wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RE-ENERGIZER aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met RE-ENERGIZER is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval RE-ENERGIZER niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door RE-ENERGIZER gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. RE-ENERGIZER is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft RE-ENERGIZER het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor RE-ENERGIZER gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van RE-ENERGIZER heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan RE-ENERGIZER te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of WhatsApp.
2. RE-ENERGIZER is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met RE-ENERGIZER wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met RE-ENERGIZER is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij RE-ENERGIZER met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden tenzij anders overeengekomen.
3. Het Abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden), tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
4. Zowel Opdrachtgever als RE-ENERGIZER kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover RE-ENERGIZER ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
6. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
7. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst inhoudende voedingsadvies is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van RE-ENERGIZER tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van RE-ENERGIZER is hierbij leidend.
8. Zowel Opdrachtgever als RE-ENERGIZER kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval RE-ENERGIZER in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van RE-ENERGIZER eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is RE-ENERGIZER nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
9. Indien een reeds tot stand gekomen Overeenkomst door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is RE-ENERGIZER gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

1. RE-ENERGIZER zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. RE-ENERGIZER staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan RE-ENERGIZER de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door RE-ENERGIZER aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. RE-ENERGIZER heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is RE-ENERGIZER niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor RE-ENERGIZER, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. RE-ENERGIZER is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt RE-ENERGIZER Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een planning. Nimmer is RE-ENERGIZER aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door RE-ENERGIZER of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft RE-ENERGIZER recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van RE-ENERGIZER. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de Diensten van RE-ENERGIZER wordt ontzegd.
9. Indien een medewerker, RE-ENERGIZER of een door hem ingeschakelde derde een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
10. De uitvoering van de Diensten is afhankelijk van externe factoren, waaronder meer, maar niet beperkt tot weersomstandigheden, op grond waarvan RE-ENERGIZER gerechtigd is om de betreffende activiteit en locatie te wijzigen. Indien dit tot gevolg heeft dat er meerkosten in rekening gebracht worden, is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door RE-ENERGIZER verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat RE-ENERGIZER niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. RE-ENERGIZER is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is RE-ENERGIZER verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door RE-ENERGIZER voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. RE-ENERGIZER kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is RE-ENERGIZER gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan RE-ENERGIZER.
4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de activiteiten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang de Dienst aan RE-ENERGIZER aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de Dienst is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is RE-ENERGIZER gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot de activiteiten voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
7. Het gebruik van de faciliteiten van RE-ENERGIZER is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van RE-ENERGIZER te houden.
8. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van RE-ENERGIZER.

Artikel 8 – Adviezen

1. RE-ENERGIZER kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal RE-ENERGIZER de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door RE-ENERGIZER verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van RE-ENERGIZER verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien RE-ENERGIZER wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door RE-ENERGIZER gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van RE-ENERGIZER kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal RE-ENERGIZER schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Coaching, workshops en/of (sport)activiteiten

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan RE-ENERGIZER coaching verzorgen voor Opdrachtgever en andere Deelnemers.
2. De coaching vindt plaats op een nader te betalen locatie door RE-ENERGIZER. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de coaching aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de coaching aanwezig is, zal RE-ENERGIZER 15 minuten wachten op Deelnemer. Indien Deelnemer na 15 minuten niet aanwezig is, vertrekt RE-ENERGIZER zonder Deelnemer. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
4. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal RE-ENERGIZER schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
6. RE-ENERGIZER is gerechtigd de coaching te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van RE-ENERGIZER om de coaching te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is RE-ENERGIZER gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de coaching te weigeren.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. RE-ENERGIZER is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van RE-ENERGIZER, RE-ENERGIZER een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief voor Opdrachtgever zijnde een Consument omzetbelasting (btw). Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf zijn de prijzen exclusief btw.
2. RE-ENERGIZER voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden vooraf berekend aan de hand van de door RE-ENERGIZER gehanteerde tarief, tenzij anders overeengekomen.
3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen.
4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten kan aan Opdrachtgever worden doorberekend.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door RE-ENERGIZER ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. RE-ENERGIZER is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van RE-ENERGIZER.
10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal RE-ENERGIZER zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien RE-ENERGIZER meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. RE-ENERGIZER gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal RE-ENERGIZER de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van RE-ENERGIZER verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever RE-ENERGIZER tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien RE-ENERGIZER op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is RE-ENERGIZER gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.
5. RE-ENERGIZER kan nadat Opdrachtgever daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s die gemaakt zijn tijdens de uitvoering van de dienstverlening en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van RE-ENERGIZER.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. RE-ENERGIZER heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor RE-ENERGIZER gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. RE-ENERGIZER is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. RE-ENERGIZER is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om RE-ENERGIZER te vergoeden voor elk financieel verlies dat RE-ENERGIZER lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van RE-ENERGIZER wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van RE-ENERGIZER, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan RE-ENERGIZER zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van RE-ENERGIZER of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van RE-ENERGIZER buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. RE-ENERGIZER is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van RE-ENERGIZER alleen geacht te bestaan indien RE-ENERGIZER dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van RE-ENERGIZER, is RE-ENERGIZER uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever RE-ENERGIZER binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en RE-ENERGIZER deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat RE-ENERGIZER in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door RE-ENERGIZER leidt tot aansprakelijkheid van RE-ENERGIZER, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens RE-ENERGIZER. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
4. RE-ENERGIZER sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever.
6. Ook is RE-ENERGIZER niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan Diensten. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan de Dienst. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van RE-ENERGIZER. Eventuele blessures of medicijnengebruik dienen vooraf aan het gebruik van de Dienst kenbaar gemaakt te worden aan de RE-ENERGIZER. RE-ENERGIZER is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
7. Opdrachtgever vrijwaart RE-ENERGIZER voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door RE-ENERGIZER geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van RE-ENERGIZER.
8. Enige door RE-ENERGIZER opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van RE-ENERGIZER.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van RE-ENERGIZER is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van RE-ENERGIZER opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van RE-ENERGIZER. RE-ENERGIZER is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is RE-ENERGIZER nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in RE-ENERGIZER haar eigen advies.
11. RE-ENERGIZER staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens RE-ENERGIZER verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van RE-ENERGIZER vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RE-ENERGIZER binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van RE-ENERGIZER.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. RE-ENERGIZER en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan RE-ENERGIZER bekend gemaakt is en/of op andere wijze door RE-ENERGIZER is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door RE-ENERGIZER opgestelde adviezen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht RE-ENERGIZER steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien RE-ENERGIZER op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en RE-ENERGIZER zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is RE-ENERGIZER niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door RE-ENERGIZER aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van RE-ENERGIZER vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal RE-ENERGIZER vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van RE-ENERGIZER is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting legt RE-ENERGIZER ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan RE-ENERGIZER verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan RE-ENERGIZER zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart RE-ENERGIZER van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart RE-ENERGIZER voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart RE-ENERGIZER voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan RE-ENERGIZER verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van RE-ENERGIZER of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via michel@re-energizer.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil RE-ENERGIZER de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. RE-ENERGIZER zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen RE-ENERGIZER en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. RE-ENERGIZER heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen RE-ENERGIZER en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Veldhoven, 27 juli 2020

Algemene Voorwaarden 2/2: Reizen

Eenmanszaak RE-ENERGIZER (hierna: RE-ENERGIZER) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75834596 en is gevestigd aan Roek 14 (5508KE) te Veldhoven.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. RE-ENERGIZER: de organisator die reisdiensten aan Reiziger aanbiedt.
3. Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt.
4. Reiziger: iedere persoon die op basis van deze titel (7a van boek 7, artikelen 7:500 – 7:513d BW) een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze titel recht heeft om te reizen.
5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger tot het verrichten van Reisdiensten door RE-ENERGIZER.
6. Reisdiensten: de diensten die RE-ENERGIZER aanbiedt, zijn diverse diensten op gebied van (pakket)reizen.
7. Services: RE-ENERGIZER bemiddelt bij het aangaan van overeenkomsten voor overnachtingen, activiteiten, maaltijden en meer bij de betreffende dienstverleners.
8. Pakketreisovereenkomst: de overeenkomst inzake de gehele pakketreis, of indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van RE-ENERGIZER, elke overeenkomst tussen RE-ENERGIZER en Reiziger en op elke Dienst die doorRE-ENERGIZER wordt aangeboden.
2. Voordat een Pakketreisovereenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RE-ENERGIZER aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.
5. De algemene voorwaarden van de zakelijke Reiziger zijn uitgesloten.
6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. Op de dienstverlening van RE-ENERGIZER is in aanvulling op titel 7 van boek 7 (artikel 7:400 -7:413) inzake de Overeenkomst van Opdracht, titel 7A van boek 7 (artikel 7:500 – 7:513d BW) inzake de Overeenkomst van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde Pakketreisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door RE-ENERGIZER gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. RE-ENERGIZER is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Reiziger schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Reiziger hierover duidelijk is geïnformeerd.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Reizigers, zal dit in het Aanbod opgenomen zijn.
6. Een Aanbod van RE-ENERGIZER wordt samengesteld op initiatief van Reiziger, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht RE-ENERGIZER niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden reisdiensten, alsmede alle verplichte contractuele informatie Overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling te maken van de betreffende reis en/of Dienst.
8. RE-ENERGIZER is, nadat een offerte is gemaakt, gerechtigd om deze van Reiziger te herroepen en haar prijzen te herzien indien de prijsverhoging het directe gevolg is van veranderingen in een toegenomen prijs in brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen (over de in (Pakketreis)overeenkomst genoemde reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden) en wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 8% van de prijs van de pakketreis, is Reiziger gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

Artikel 4 – De reserveringsopdracht van een reisdienst

1. Indien Reiziger een opdracht in algemene zin neerlegt bij RE-ENERGIZER, zal RE-ENERGIZERReiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste Dienst reserveren. Reiziger is tegenover RE-ENERGIZER gebonden zodra Reiziger een opdracht aan RE-ENERGIZER heeft verstrekt, ook als Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.
2. Reiziger kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar aantekenen of de Reisovereenkomst zonder opgave van redenen kosteloos annuleren. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de (Pakketreis)overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en dient Reiziger te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel de RE-ENERGIZER als de betreffende dienstverlener.
3. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Reiziger verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn reisgezelschap te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten alsmede bijzonderheden (lichamelijke en/of geestelijke toestand) van de medereizigers.
4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. RE-ENERGIZER heeft hier geen invloed op.
5. RE-ENERGIZER zal ingeval van vliegvervoer de identiteit van de luchtvaartmaatschappij bekend maken, zodra deze bekend is bij RE-ENERGIZER.
6. De Reiziger, althans de hoofdboeker is jegens RE-ENERGIZER aansprakelijk voor de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen alsmede jegens de reisdienstverlener voor de verplichtingen op grond van de overeenkomst met de Reisdienstverlener. De overige Reizigers zijn slechts aansprakelijk voor het eigen aandeel in de reserveringsopdracht.

Artikel 5 – Totstandkoming van de (Pakketreis)overeenkomst

1. De (Pakketreis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van RE-ENERGIZER heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan RE-ENERGIZER te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of via Whatsapp.
2. Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan RE-ENERGIZER te verstrekken.
3. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere Reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de Pakketreisovereenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)Reizigers van de overeenkomst.
4. RE-ENERGIZER is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.
5. RE-ENERGIZER is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste minimumaantal aanmeldingen niet behaald is en dit bij het betreffende Aanbod is vermeld. RE-ENERGIZER zal Reiziger hierover zo spoedig mogelijk informeren. De uiterlijke termijn waarbinnen Reiziger geïnformeerd dient te zijn is:

 • twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen,
 • zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen,
 • achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen van minder dan twee dagen,
 • Ingeval van een maximumaantal deelnemers zal RE-ENERGIZER aangeven hoeveel deelnemers mee kunnen gaan en welk aantal niet.

6. Voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst ontvangt de Reiziger, voordat deze is gebonden aan de Pakketreisovereenkomst (of een daarmee overeenstemmend aanbod) standaardinformatie door middel van het formulier als bedoeld in bijlage 1, deel A of deel B van de richtlijn (EU) 2015/2302 en, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis daarnaast de volgende informatie zoals vastgelegd in artikel 7:502 BW.
7. Na de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt Reiziger informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch uiterlijk 24 uur voor vertrek), alsmede informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de betreffende informatie ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met RE-ENERGIZER.
8. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij RE-ENERGIZER uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.
9. Indien de Pakketreisovereenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Annuleren van de Pakketreisovereenkomst

1. Reiziger is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de reis. De Reiziger dient bij opzegging alle schade die RE-ENERGIZER ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.
2. In de overeenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de beëindiging/annulering van de Pakketreisovereenkomst vóór aanvang van de reis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Als er geen gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de beëindigingsvergoeding overeen met de prijs van de Pakketreisovereenkomst minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien Reiziger hierom verzoekt, verstrekt de RE-ENERGIZER een verantwoording van het bedrag van de beëindigingsvergoeding.
3. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, heeft Reiziger het recht de Pakketreisovereenkomst slechts vóór aanvang van de reis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. Reiziger ontvangt in een dergelijk geval alle reeds voor de reis betaalde bedragen terug, zonder enige schadevergoeding.
4. Annulering van de Pakketreisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.
5. RE-ENERGIZER kan de Pakketreisovereenkomst voor aanvang van de reis annuleren indien het minimum aantal aanmeldingen voor de reis niet behaald is, met inachtneming van twintig dagen voor het begin van de reis indien de reis meer dan zes dagen betreft. Indien de reis twee tot zes dagen duurt, is deze termijn zeven dagen voorafgaand aan de reis. Indien de reis minder dan twee dagen duurt, is annulering door RE-ENERGIZER mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de reis.
6. Ook indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst verhinderen, is RE-ENERGIZER gerechtigd de Pakketreisovereenkomst te beëindigen. Reiziger zal hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Reiziger ontvangt reeds betaalde gelden retour, zonder enige schadevergoeding.
7. Ingeval van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger is zelf verantwoordelijk voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de reisverzekering en eventuele inentingen.
8. Een annulering dient schriftelijk aan RE-ENERGIZER te worden doorgegeven. RE-ENERGIZER zal binnen één werkdag de annulering en de annuleringskosten bevestigen.
9. RE-ENERGIZER heeft het recht de Pakketreisovereenkomst met Reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Reiziger bij het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst niet akkoord gaat met een voorgesteld gelijkwaardig alternatief Aanbod. Reiziger heeft in deze situatie recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave van een evenredig deel daarvan binnen 10 werkdagen.
10. De terugbetalingen op grond van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst worden uiterlijk binnen 14 dagen na de beëindiging van de Pakketreisovereenkomst gedaan.
11. Indien de Reiziger de Pakketreisovereenkomst annuleert, is dat slechts mogelijk indien dit schriftelijk gedaan wordt, althans per e-mail aan michel@re-energizer.com onder vermelding van de vertrekdatum en naam van de hoofdboeker. De dag dat de annulering binnenkomt geldt als de annuleringsdatum.

Artikel 7 – Wijzigen van de Pakketreisovereenkomst

1. Het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst door Reiziger is slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen door RE-ENERGIZER worden goedgekeurd en doorgevoerd. Een wijziging kan slechts schriftelijk ingediend worden.
2. Indien RE-ENERGIZER namens Reiziger de Pakketreisovereenkomst wijzigt, kan hiervoor een servicevergoeding van 15,- euro inclusief btw in rekening worden gebracht.
3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij RE-ENERGIZER. RE-ENERGIZER geeft geen garantie dat de door Reiziger gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden. RE-ENERGIZER zal op korte termijn na ontvangst van een wijzigingsverzoek aan Reiziger schriftelijk kenbaar maken of het verzoek uitgevoerd kan worden en indien dit mogelijk is, welke gevolgen dit heeft voor de reissom. Reiziger dient akkoord te geven op de gewijzigde Pakketreisovereenkomst. Reiziger is gehouden bij akkoord, de gewijzigde reissom te voldoen binnen de opgegeven betalingstermijn.
4. RE-ENERGIZER is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te wijzigen indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en hoeft Reiziger hierover niet (tijdig) in kennis te stellen. Reiziger is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging doet RE-ENERGIZER aan Reiziger indien mogelijk, een alternatief Aanbod. Dit Aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. Reiziger wordt tijdig geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om de Pakketreisovereenkomst te annuleren indien Reiziger niet akkoord gaat met de wijziging of alternatief Aanbod. Indien de kwaliteit of de kosten van de reis worden verminderd, ontvangt Reiziger gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Reiziger dient uiterlijk binnen 24 uur in geval van spoedeisende gevallen (of 48 uur indien de reis 14 dagen of later begint) na kennisgeving zijn beslissing door te geven aan RE-ENERGIZER. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.
5. RE-ENERGIZER heeft tevens het recht de Pakketreisovereenkomst te wijzigen wegens onvermijdbare buitengewone omstandigheden. RE-ENERGIZER deelt deze wijziging onverwijld, doch zo spoedig mogelijk aan Reiziger mede. Vanaf 14 dagen voor vertrek deelt RE-ENERGIZER deze wijziging uiterlijk binnen 24 uur aan Reiziger mede.
6. Reiziger heeft het recht de Pakketreisovereenkomst te beëindigen, zonder betaling van een gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en RE-ENERGIZER deze niet binnen een door Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen.
7. Het is mogelijk dat Reiziger en/of één of meerdere Reizigers uit het reisgezelschap zich laat/laten vervangen door een ander (indeplaatsstelling). Reiziger en/of de reiziger dient RE-ENERGIZER hiervan uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek te informeren, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog door RE-ENERGIZER kunnen worden verricht. RE-ENERGIZER zal de indeplaatsstelling accepteren indien de betreffende persoon voldoet aan de door RE-ENERGIZER in het kader van de Pakketreisovereenkomst toepasselijke voorwaarden voldoet, alsmede aan de (algemene) voorwaarden van de betreffende (toe)leveranciers en/of dienstverleners. Ongeacht of het aantal Reizigers van het reisgezelschap minder wordt, blijven de oorspronkelijke Reiziger en de vervangende Reiziger gezamenlijk en ieder elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen reissom en eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling. RE-ENERGIZER stelt degene die de Pakketreisovereenkomst overdraagt in kennis van de werkelijke kosten van de indeplaatsstelling.

Artikel 8 – Duur van de Pakketreisovereenkomst

1. Indien en voor zover tussen Reiziger en RE-ENERGIZER een Pakketreisovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Pakketreisovereenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Reiziger als RE-ENERGIZER kan de Pakketreisovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.
3. De ontbinding van de Pakketreisovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet indien RE-ENERGIZER ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 9 – Uitvoering van de dienstverlening

1. RE-ENERGIZER zal zich inspannen om de overeengekomen Reisdienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. RE-ENERGIZER staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Reisdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal RE-ENERGIZER zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van RE-ENERGIZER in verband met hoge kosten.
2. De Pakketreisovereenkomst op basis waarvan RE-ENERGIZER de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
3. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door RE-ENERGIZER aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. RE-ENERGIZER heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten en Services is RE-ENERGIZER niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor RE-ENERGIZER, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. RE-ENERGIZER is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten en Services naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele planning. Nimmer is RE-ENERGIZER aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door RE-ENERGIZER of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft RE-ENERGIZER recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.
7. Ten aanzien van de reisdiensten gelden de hiernavolgende aanvullende bepalingen:

 • In geval van een gebrekkige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger verplicht RE-ENERGIZER hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen om het gebrek te verhelpen.
 • Indien een deel van de overeengekomen Diensten niet meer nagekomen kan worden, dient RE-ENERGIZER met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief te komen, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Reiziger een prijsverlaging aangeboden krijgen. Reiziger is niet verplicht het alternatief te accepteren. Ook kan Reiziger eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.
 • Reiziger heeft het recht om de Pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Reiziger heeft alsdan recht op een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.
 • Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.

Artikel 10 – Services

1. Voor zover overeengekomen kan RE-ENERGIZER tevens zorg dragen voor aanvullende Services, zoals activiteiten, reserveren bij restaurants en meer. De kosten van de Services worden aan Reiziger doorberekend conform de offerte.
2. Reiziger meldt RE-ENERGIZER tijdig alle bijzonderheden waarvoor zij aandacht wenst, zodat RE-ENERGIZER de door Reiziger gevraagde Services hier naar aan kan passen.
3. Indien Reiziger niet tevreden is met de door RE-ENERGIZER of een door haar ingeschakelde derde, dient zij dit tijdig aan RE-ENERGIZER te melden, overeenkomstig hetgeen bepaald in de artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
4. In verband met de aard van de door RE-ENERGIZER geboden reizen, kan zij geen garantie bieden met betrekking tot de Services die (mede) afhankelijk zijn van de op de locatie aanwezige weersomstandigheden. Voor zover een door RE-ENERGIZER aangeboden Service afhankelijk is van de op de betreffende locatie aanwezige weersomstandigheden, wordt aangesloten bij hetgeen in artikel 21 omtrent overmacht is bepaald en/of bij de voorwaarden van de door RE-ENERGIZER ingeschakelde derde betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van de Service.

Artikel 11 – Verplichtingen Reiziger

1. Reiziger is verplicht alle door RE-ENERGIZER verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat RE-ENERGIZER niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.
2. RE-ENERGIZER is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is RE-ENERGIZER verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door RE-ENERGIZER voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst.
3. RE-ENERGIZER kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is RE-ENERGIZER gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan RE-ENERGIZER.
4. Elke Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen tijdens deelname aan een reis of activiteit.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst blijkt dat de Pakketreisovereenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. RE-ENERGIZER is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. RE-ENERGIZER kan daarnaast van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Pakketreisovereenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is RE-ENERGIZER gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.
3. Indien in de Pakketreisovereenkomst een wijziging uitgevoerd dient te worden waarvan de oorzaak van de wijziging aan RE-ENERGIZER kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van Reiziger voor rekening van RE-ENERGIZER. Indien de oorzaak van de wijziging aan Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan Reiziger noch aan RE-ENERGIZER toegerekend kan worden, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Bij het tot stand komen van de Pakketreisovereenkomst dient Reiziger direct een (aan)betaling van de totale overeengekomen reissom te voldoen. Reiziger dient het volledige verschuldigde bedrag op de door RE-ENERGIZER aangewezen wijze ineens te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het tot stand komen van de Pakketreisovereenkomst dient Reiziger direct een (aan)betaling van ten hoogste 50% van de totale overeengekomen reissom te voldoen tenzij anders overeengekomen.
2. Reiziger dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek aan RE-ENERGIZER te voldoen. Indien tijdige betaling uitblijft ontvangt Reiziger een betalingsherinnering, waarin Reiziger een termijn van 14 dagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Reiziger kan het bedrag onder bijzondere omstandigheden in nader vast te stellen termijnen betalen indien dit expliciet is overeengekomen met RE-ENERGIZER.
3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Reiziger betaald te zijn alvorens RE-ENERGIZER een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Reiziger op een later moment de betaling verricht.
4. Indien sprake is van een betaling in termijnen van Reiziger is RE-ENERGIZER gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Pakketreisovereenkomst schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
5. Indien Reiziger niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is RE-ENERGIZER gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.
6. Indien de Reiziger de Pakketreisovereenkomst annuleert voor het begin van de pakketreis, worden de hiernavolgende standaard beëindigingsvergoeding in rekening gebracht. Deze beëindigingsvergoeding is maximaal eenmaal de reissom (exclusief de reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage calamiteitenfonds). De standaard beëindigingsvergoeding is opgebouwd conform de volgende staffel:

 • Bij annulering tot 60 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 10% van de reissom;
 • Bij annulering tot 45 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 35% van de reissom;
 • Bij annulering tot 30 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 50% van de reissom;
 • Bij annulering tot 14 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 75% van de reissom;
 • Bij annulering tot 7 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.

7. Indien de Pakketreisovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het sluiten van de Pakketreisovereenkomst worden verhoogd conform artikel 7:507 BW. RE-ENERGIZER stelt Reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsverhoging.
8. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreisovereenkomst bedraagt, kan Reiziger, zijnde een consument, binnen een door RE-ENERGIZER bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de Pakketreisovereenkomst beëindigen zonder betaling van de in artikel 6, derde lid van deze Pakketreisovereenkomst genoemde beëindigingsvergoeding.
9. In geval van een beëindiging van de Pakketreisovereenkomst ten gevolge van een prijsverhoging van meer dan 8%, en Reiziger geen gelijkwaardig alternatief Aanbod aanvaardt, betaalt RE-ENERGIZER alle door of namens Reiziger betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk 10 werkdagen nadat de Pakketreisovereenkomst is beëindigd aan Reiziger terug.
10. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
11. Reiziger is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Reiziger door RE-ENERGIZER haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12. Partijen kunnen overeenkomen dat Reiziger een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Reiziger het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
13. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 14 – Incassobeleid

1. Wanneer Reiziger niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Reiziger van rechtswege in verzuim.
2. Reiziger zijnde een Consument zal eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Reiziger niet alsnog betaalt, is Reiziger in verzuim.
3. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal RE-ENERGIZER zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien RE-ENERGIZER meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

Artikel 15 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

Artikel 16 – Informatieverplichting, hulp en bijstand bij reisdiensten

1. RE-ENERGIZER verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo 7:504 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien RE-ENERGIZER geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.
3. Indien RE-ENERGIZER een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst RE-ENERGIZER de Reiziger (voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst) erop dat Reiziger geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de betreffende dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen diensten.
4. Indien Reiziger en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal RE-ENERGIZER informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede de Reizigers helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van Reiziger en/of het reisgezelschap is RE-ENERGIZER gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Reiziger.
5. Indien ten gevolge van overmacht de terugreis (vervoer) niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kan worden, zal RE-ENERGIZER de kosten van de accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per Reiziger vergoeden. Bovengenoemde kostenbeperking is niet van toepassing op mindervalide personen en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits RE-ENERGIZER ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

Artikel 17 – Reisbescheiden

1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Reiziger verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van RE-ENERGIZER gevergd kan worden.
2. Reiziger ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien Reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen (complete) reisbescheiden ontvangen heeft, meld Reiziger dit onverwijld bij RE-ENERGIZER.
4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten direct contact op te nemen met RE-ENERGIZER.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. RE-ENERGIZER gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en de Reizigers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal RE-ENERGIZER de betrokkene hierover informeren.
2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een (Reis)dienst van RE-ENERGIZER verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger RE-ENERGIZER tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien RE-ENERGIZER op grond van de Pakketreisovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. RE-ENERGIZER kan nadat Reiziger daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s van de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van RE-ENERGIZER.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

1. RE-ENERGIZER is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. RE-ENERGIZER is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.
2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering van de Diensten verhinderen of beperken. Ingeval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is RE-ENERGIZER gerechtigd om een Dienst niet uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
3. RE-ENERGIZER is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde Diensten.

Artikel 21 – Overmacht

1. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Pakketreisovereenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van RE-ENERGIZER wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van RE-ENERGIZER , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) onvoorziene wijzigingen van diensten van Dienstverleners (iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (xii) overige situaties die naar het oordeel van RE-ENERGIZER buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene omstandigheden die is toe te rekenen aan de Reiziger of een derde niet zijnde een hulppersoon van RE-ENERGIZER.
4. RE-ENERGIZER is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de sneeuwzekerheid op de betreffende reislocatie. Voor zover de Reiziger gebruik heeft gemaakt van aanvullende Service die afhankelijk zijn gesteld van sneeuwzekerheid, wordt aangesloten bij de voorwaarden van de door RE-ENERGIZER ingeschakelde derde betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van de Service. De Reiziger ontvangt een vergoeding naar rato vast te stellen. De vergoeding is afhankelijk van de volbrenging van de opdracht, het door de Reiziger geleden nadeel en de eventueel door RE-ENERGIZER gemaakte besparingen doordat de betreffende Service gedeeltelijk of geheel niet heeft kunnen plaatsvinden.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van (Reis)diensten en/of uitvoeren van opdrachten door RE-ENERGIZER leidt tot aansprakelijkheid van RE-ENERGIZER, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de reissom tenzij sprake is van opzet of nalatig handelen van RE-ENERGIZER, of persoonlijk letsel van de Reiziger (anders dan toe te rekenen aan de Reiziger zelf zoals bepaald in lid 4 van dit artikel).
2. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk voor algemene informatie in foto’s, folders en ander promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar door derden.
3. RE-ENERGIZER is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Reiziger.
4. In het bijzonder is RE-ENERGIZER niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Reiziger of de Reiziger zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, alsmede voor enige blessures of ander letsel opgelopen gedurende de reis.
5. Schade aan kleding of andere eigendommen van Reiziger veroorzaakt door derden (niet zijnde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van RE-ENERGIZER.
6. RE-ENERGIZER is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. RE-ENERGIZER staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Reiziger heeft een zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Reiziger digitaal informatie aangeleverd krijgt. RE-ENERGIZER zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke termijnen.
8. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met betrekking tot de (reserverings)opdracht. RE-ENERGIZER sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Reiziger foutief verstrekte informatie.
9. In geval van non-conformiteit heeft de Reiziger recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit, tenzij de non conformiteit aan de Reiziger is toe te rekenen. De Reiziger heeft recht op passende schadevergoeding voor alle schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit tenzij de non-conformiteit te wijten aan de reiziger, een derde (die niet betrokken is bij de uitvoering van de in de Pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen) of sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
10. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van RE-ENERGIZER vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RE-ENERGIZER binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 23 – Geheimhouding

1. RE-ENERGIZER en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Pakketreisovereenkomst bij Reiziger aan RE-ENERGIZER bekend gemaakt is en/of op andere wijze door RE-ENERGIZER is verkregen.
2. Indien RE-ENERGIZER op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en RE-ENERGIZER zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is RE-ENERGIZER niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Pakketreisovereenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door RE-ENERGIZER aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van RE-ENERGIZER vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal RE-ENERGIZER vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van RE-ENERGIZER is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen RE-ENERGIZER en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan RE-ENERGIZER verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.
2. Reiziger vrijwaart RE-ENERGIZER van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Reiziger vrijwaart RE-ENERGIZER voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Pakketreisovereenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan RE-ENERGIZER verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Reiziger om, voor zover de Pakketreisovereenkomst de aankoop van zaken die aan bepaalde data en (aanvangs)tijdstippen gebonden zijn, omvat, deze in acht te nemen, te controleren op juistheid en tijdig voor het vermelde aanvangstijdstip op de betreffende data op de betreffende locatie aanwezig te zijn.

Artikel 25 – Melding klachten tijdens de reis

1. Indien Reiziger tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van zijn Pakketreisovereenkomst ervaart, dient Reiziger dit direct te melden aan RE-ENERGIZER. Reiziger dient hiervoor zo spoedig mogelijk tijdens de reis het daarvoor bestemde noodnummer van RE-ENERGIZER te bellen. Hiermee stelt Reiziger RE-ENERGIZER in staat om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, op te lossen.
2. Indien Reiziger niet aan de in het vorige lid opgenomen meldingsplicht tijdens de reis voldoet en RE-ENERGIZER daardoor niet in staat stelt om de tekortkoming in de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst ter plekke en direct, althans binnen een redelijke termijn op te lossen, zal het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
3. RE-ENERGIZER zorgt voor duidelijke informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen en zal eventuele communicatiekosten aan Reiziger vergoeden, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven te worden.

Artikel 26 – Overige klachten

1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service van RE-ENERGIZER of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via michel@re-energizer.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil RE-ENERGIZER de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. RE-ENERGIZER zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen RE-ENERGIZER en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.
2. RE-ENERGIZER heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Pakketreisovereenkomst tussen RE-ENERGIZER en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Veldhoven, 27 juli 2020